facebook

Regulamin PALLADIUM Fitness Klub

§1 Informacje ogólne

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów PALLADIUM Fitness Klub ul. Mickiewicza 35, 06 – 100 Pułtusk

§2 Świadczenie usług

 1. Palladium Fitness Klub: Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć w siłowni, zajęć aerobiku, sztuk walki.

§3 Warunki korzystania

 1. Z usług KLUBU mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 3. Właściciel PALLADIUM Fitness Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 4. Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Klubu PALLADIUM, podpisanie oświadczenia. W przypadku zagubienia karnetu Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych oraz uiszczenia przez Niego opłaty w wysokości 15 zł.
 5. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 6. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.
 7. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.
 8. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki depozytowej.
 9. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu.
 10. Za zgubienie lub złamanie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 15 zł.
 11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 12. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać wartościowe rzeczy w szafce depozytowej znajdującej się w recepcji. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, PALLADIUM Fitness Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym się przyszło do PALLADIUM Fitness Klub - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.
 14. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 15. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach aerobiku).
 16. PALLADIUM Fitness Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę aerobicu przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach aerobicu.
 17. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 18. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie PALLADIUM Fitness Klub zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 19. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
 20. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu.
 21. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
 22. Do sterowania sprzętem TV, Nawiewami itp. uprawniony jest tylko pracownik PALLADIUM Fitness Klub.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 2. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właścicieli Klubu lub pod numerami telefonu: Paweł Brejnak – instruktor kulturystyki i fitness – tel. 697 662 005
 3. Regulamin Klubu obowiązuje od 31.10.2009 r.
 4. §11 Nazwa i adres firmy

  Paweł Brejnak Fitness Club Palladium

  ul. Adama Mickiewicza 35

  06-100 Pułtusk

  REGON 142437029

  NIP 568 149 75 98